Chủ đề Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An

? Giờ làm việc bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An

Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An là một bệnh viện tỉnh quy mô rộng lớn với giường bệnh được giao là 900 nhưng thực kê 1300 giường, với nhiều phương tiện, kỹ thuật hiện đại, cùng một đội ngũ cán bộ công nhân viên đông đảo, tri thức y học vững (1.000 người).
Trang 1/1